KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

ZASADY ROZLICZANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

Zasady rozliczania kosztów wyjazdów służbowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U z 2005 nr 186 poz. 1555) z dnia 14 września 2005 r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U z 2006 r. nr 190 poz. 1405) 
Pracownicy, doktoranci i studenci ubiegający się o wyjazd za granicę składają w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą „Wniosek kandydata na wyjazd za granicę” najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem wyjazdu. Wniosek musi być zaakceptowany przez:

  • Kierownika jednostki,
  • Dziekana Wydziału,
  • Pełnomocnika Dziekana ds. finansowych,
  • Kierownika Studiów Doktoranckich (w przypadku doktorantów),
  • Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich (w przypadku studentów).
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013                                       Polityka cookies