KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

Działalność

1. Do zadań Biura należą wszystkie sprawy związane z działalnością Uczelni w zakresie naukowo-badawczym oraz współpracą międzynarodową, a w szczególności:

  a) dostarczanie jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji dotyczących przygotowania projektów badań naukowych, wyjazdów zagranicznych oraz źródeł ich finansowania;

  b) opracowywanie zbiorczych planów, sprawozdań, informacji z działalności naukowej i współpracy międzynarodowej;

  c) prowadzenie dokumentacji badań naukowych, współpracy z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w kraju i zagranicą;

  d) gromadzenie informacji o sesjach naukowych, konferencjach, sympozjach, szkołach naukowych, opracowywanie planów dofinansowania działalności ogólnotechnicznej, inwestycji aparaturowych;

  e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej specjalności naukowo-badawczych;

  f) przygotowywanie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uczelni oraz obsługa pobytu zagranicznych gości Uczelni;

  g) udział w opracowaniu i nadzorowaniu realizacji polityki Uczelni w zakresie współpracy z gospodarką;

  h) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z gospodarką,

2. Biuro współpracuje z Centrum Transferu Technologii w zakresie określonym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

3. Dział przygotowuje projekty lub założenia merytoryczne do aktów prawnych Uczelni w zakresie swoich zadań.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013                                       Polityka cookies